حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها حداقل 4 الی 10روز کاری و حداکثر تا 25 روز پس از تایید پرداخت, ارسال میشوند. اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است مالیاتی بر آن افزوده شود.